Privacy

Bij Tonuso vzw vinden we het belangrijk om veilig en vertrouwelijk om te springen met de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer je in contact komt met onze organisatie.

In deze Privacyverklaring lees je

 • welke persoonsgegevens wij verwerken
 • wie toegang heeft tot deze gegevens
 • en hoe wij ze verwerken

Tonuso vzw,

 • met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 534, 1070 Anderlecht
 • en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0449.971.815

is de Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Tonuso vzw verklaart dat zij, als Verantwoordelijke voor de Verwerking, de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleeft. 

Welke gegevens worden verwerkt, waarom en wie heeft toegang?

Onze medewerkers houden alleen gegevens bij waarvoor we een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer de gegevens nodig zijn in functie van het uitvoeren van een overeenkomst. 

Als je met onze medewerkers een gesprek hebt gehad (bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek of een telefoongesprek), kan je de volgende gegevens over jou terugvinden: 

 • Identificatiegegevens: naam en functie of je relatie met onze cliënt 
 • Contactgegevens: telefoonnummer, adres en e-mailadres 
 • Begeleidingsgegevens: datum van het contact en inhoud van het gesprek 

Van de bezoekers van de website worden gegevens verzameld via cookies, meer informatie lees je onderaan deze pagina. 

Als je bij ons solliciteert, kunnen de directieleden en de coördinatoren alle gegevens inkijken die je ons bezorgde via . Indien van toepassing, worden de gegevens doorgestuurd naar de teamcoach van het team waarvoor je solliciteert. 

Welke gegevens gaan naar derden?

In beperkte mate zijn wij verplicht om gegevens door te geven aan de overheid. Dit betreft alleen cliëntinformatie en gegevens over onze eigen medewerkers. 

In geval van nood kunnen onze medewerkers relevante persoonsgegevens bezorgen aan artsen of overheidspersoneel (bv. politie bij seining). Dit komt steeds mee in het dossier en je zal hiervan steeds op de hoogte gehouden worden. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn bij wet verplicht om onze cliëntdossiers bij te houden tot de leeftijd van 35 jaar, daarna worden ze vernietigd tenzij een andere wetgeving vraagt dat ze langer worden bijgehouden. Een aantal cijfers worden permanent geanonimiseerd bijgehouden omwille van hun statistische waarde. 

Functionele cookies worden alleen bijgehouden gedurende de periode van je bezoek aan onze website. Niet-functionele cookies zoals Google Analytics worden geanonimiseerd verwerkt op servers van Google voor statistische doeleinden. 

 Als je bij ons solliciteert, worden je gegevens minstens 6 maanden bijgehouden voor eventueel extra vrijgekomen functies. Als je ook vermeldde dat je interesse hebt in andere afdelingen, kan je cv en motivatiebrief aan de coördinator van de afdeling gegeven worden tijdens deze periode. Word je gekozen als medewerker, dan gaan je cv en motivatiebrief mee in je personeelsdossier. 

Wat zijn mijn rechten?

Volgens de AVG heb je volgende rechten betreffende de verzamelde persoonsgegevens: 

 1. Recht op inzage: je hebt het recht om toegang te vragen tot je informatie en deze in te kijken. Ook mag je bekijken hoe je gegevens verwerkt worden. 
 2. Recht op rechtzetting: je mag je gegevens laten verbeteren, aanvullen of wissen indien we deze niet meer nodig hebben of indien ze niet relevant meer zijn. 
 3. Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om volledig uit ons systeem gewist te worden (behalve wanneer andere wetten ons dit verbieden). 
 4. Recht om klacht in te dienen: bij gebrek aan oplossing binnen onze organisatie, kan je je richten tot de Vlaamse Toezichtscommissie.
 5. Recht om toestemming in te trekken: als we gegevens over jou verwerken op basis van je toestemming, kan je deze toestemming op elk moment stopzetten. 
 6. Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om de verwerking van je gegevens (tijdelijk) te beperken (behalve wanneer andere wetten ons dit verbieden). 
 7. Recht op overdraagbaarheid: wil je gegevens die wij over jou hebben overdragen aan iemand anders, dan kan dit kosteloos. 
 8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

Wil je beroep doen op je rechten, of heb je een klacht over deze privacyverklaring of de wetgeving?

Contacteer de Interne Dienst voor Informatieveiligheid van Tonuso vzw via mail, brief of telefoon:

Vermeld altijd duidelijk wie je bent, wat je vraag is en hoe we je kunnen contacteren, dan behandelen wij je aanvraag binnen een termijn van 30 dagen. 

Cookies 

Een “cookie” is een klein bestand dat geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel terwijl je de website beozket.  

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Wijzigingen privacyverklaring

Tonuso vzw behoudt het recht wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de regelgeving of de werking wijzigt of wanneer er extra duidelijkheid wenselijk is.